VTE Krásné Údolí

6 x ENERCON E 101, výkon 3 MW, výška náboje 135 m

Umístění:

Projektový záměr v Karlovarském kraji. Po dokončení projektů "Větrný park Jindřichovice - Stará" a "Větrný park Vrbice" byla na základě dobrých vztahů a zkušeností získaných při projektování a výstavbě těchto větrných parků s orgány činnými při projednávání takovýchto projektových záměrů hledána další vhodná lokalita. V roce 2010 byly odsouhlaseny "Zásady územního rozvoje Karlovarského kraje", mimo jiné v nich byly odsouhlaseny plochy s potencionálně nebo podmínečně možnou lokalizací větrných elektráren. 

Na základě těchto informací jsme vytypovali lokalitu v k. ú. Obce Krásné Údolí. V měsíci červnu jsme oslovili Obec Krásné Údolí a přadali ji nabídku na uzavření spolupráce při projektování a výstavbě větrných elektráren v jejich k. ú. Předložený návrh byl projednán zastupitelstvem a předložen občanům obce k vyjádření. Následně byl pro zájemce z Obce Krásné Údolí uspořádán zájezd do námi již postavených a provozovaných VP v Jindřichovicích a ve Vrbici. Po získaných informacích a po vlastním pozorování provozu VE nebyly ze strany občanů Obce Krásné Udolí proti projektovému záměru vzneseny žádné připomínky.

V říjnu 2011 byl zastupitelstvem Obce Krásné Údolí jednomyslně schválen projektový záměr na výstavbu max. 6-ti větrných elektráren v jejich k. ú. a starosta obce byl pověřen uzavřením smlouvy se společností WINDENERGIE, s.r.o.

Dne 2.10.2012 byla na KÚ KK odevzdána dokumentace EIA zpracovaná podle přílohy č. 3 k zákonu č. 100/2001 Sb. a bylo zahájeno zjišťovacího řízení záměru zařazeného v kategorii II. podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb.

V současné době je na základě výběrového řízení KÚ KK zpracováván posudek této EIA.

Údaje o projektu:           

6 x ENERCON E 101/3 MW, výška náboje 135 m, průměr rotoru je 101 m.  Souhlas obce s investičním záměrem je kladný. Větrné elektrárny budou postaveny na pronajatých pozemcích, existuje souhlas majitelů pozemků s věcným břemenem na pokládku kabelů.  EIA - (Studie vlivů na životní prostředí)   bude předložena OŽP Krajského úřadu v Karlových Varech do konce ledna 2012.

Elektrárny budou umístěny v nadmořské výšce 660 m - 670 m.

Na základě vyhodnocení lokalit Jindřichovice a Vrbice s referenčními zařízeními bylo rozhodnuto v této lokalitě provést měření větru. Roční měření větru prováděla společnost RESEC s.r.o. od 23.3.2012 do 21.4.2013. Na základě vyhodnocení tohoto měření je očekávaná průměrná rychlost větru pro daný typ větrných elektráren 6,57 m/s. 

Referenční zařízení:

VP Jindřichovice - Stará - větrné el. typu ENERCON E 82 E-2, výkon2,3 MW, výška náboje108 m.

VP Vrbice - větrné elektrárny typu ENERCON E 82 E-2, výkon 2,3 MW, výška náboje 98 m.