VTE KRÁSNÉ ÚDOLÍ

6 x ENERCON E 101, výkon 3 MW, výška náboje 135 m

UMÍSTĚNÍ

Projektový záměr v Karlovarském kraji. Po dokončení projektů „Větrný park Jindřichovice – Stará“ a „Větrný park Vrbice“ byla na základě dobrých vztahů a zkušeností získaných při projektování a výstavbě těchto větrných parků s orgány činnými při projednávání takovýchto projektových záměrů hledána další vhodná lokalita. V roce 2010 byly odsouhlaseny „Zásady územního rozvoje Karlovarského kraje“, mimo jiné v nich byly odsouhlaseny plochy s potencionálně nebo podmínečně možnou lokalizací větrných elektráren. 

Na základě těchto informací jsme vytipovali lokalitu v k. ú. Obce Krásné Údolí. V měsíci červnu jsme oslovili Obec Krásné Údolí a předali jí nabídku na uzavření spolupráce při projektování a výstavbě větrných elektráren v jejich k. ú. Předložený návrh byl projednán zastupitelstvem a předložen občanům obce k vyjádření. Následně byl pro zájemce z Obce Krásné Údolí uspořádán zájezd do námi již postavených a provozovaných VP v Jindřichovicích a ve Vrbici. Dle získaných informacích a po vlastním pozorování provozu VE nebyly ze strany občanů Obce Krásné Údolí proti projektovému záměru vzneseny žádné připomínky.

V říjnu 2011 byl zastupitelstvem Obce Krásné Údolí jednomyslně schválen projektový záměr na výstavbu max. 6-ti větrných elektráren v jejich k. ú. a starosta obce byl pověřen uzavřením smlouvy se společností WINDENERGIE, s.r.o.

Dne 2.10.2012 byla na KÚ KK odevzdána dokumentace EIA zpracovaná podle přílohy č. 3 k zákona č. 100/2001 Sb., a bylo zahájeno zjišťovacího řízení záměru zařazeného v kategorii II. podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb.

Současně se zahájením procesu EIA byla zahájena změna Územního plánu Obce Krásné Údolí. Vzhledem k blízkosti sportovního letiště Přílezy, jehož ochranná pásma zasahovala až k větrným elektrárnám, nebyl dán souhlas ÚCL a MPO ke změně Územního plánu obce pro výstavbu VE. Na základě tohoto stanoviska byly práce na projektu zastaveny.

ÚDAJE O PROJEKTU

6 x ENERCON E 101/3 MW, výška náboje 135 m, průměr rotoru 101 m.  Souhlas obce s investičním záměrem. Větrné elektrárny měly být postaveny na pronajatých pozemcích, existuje souhlas majitelů pozemků s věcným břemenem na pokládku kabelů.  EIA – (Studie vlivů na životní prostředí)   byla předložena OŽP Krajského úřadu v Karlových Varech do v lednu 2012.

Elektrárny měly být umístěny v nadmořské výšce 660 m – 670 m.

Na základě vyhodnocení lokalit Jindřichovice a Vrbice s referenčními zařízeními bylo rozhodnuto v této lokalitě provést měření větru. Roční měření větru prováděla společnost RESEC s.r.o. od 23.3.2012 do 21.4.2013. Na základě vyhodnocení tohoto měření je očekávaná průměrná rychlost větru pro daný typ větrných elektráren 6,57 m/s. 

REFERENČNÍ ZAŘÍZENÍ

VP Jindřichovice – Stará – větrné el. typu ENERCON E 82 E-2, výkon 2,3 MW, výška náboje 108 m.

VP Vrbice – větrné elektrárny typu ENERCON E 82 E-2, výkon 2,3 MW, výška náboje 98 m.

VIZUALIZACE INVESTIČNÍHO ZÁMĚRU "VĚTRNÝ PARK KRÁSNÉ ÚDOLÍ"